Veelgestelde vragen (FAQ)  

Deze sectie bevat het antwoord op enkele veelgestelde vragen. Klik op de vraag en het antwoord verschijnt eronder.

Staat uw vraag er niet bij of is het antwoord onbevredigend? Neem dan contact op !

 1. Wat is de wet BIO? 

  De Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO)  is per 1 augustus 2006 in werking getreden. Deze wet bepaalt, simpel gezegd, dat scholen aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van het onderwijs.

  In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is een minimumniveau van kwaliteit te garanderen. Dit minimumniveau wordt uitgedrukt in zogenaamde bekwaamheidseisen. De gehele loopbaan in het onderwijs blijft het onderhouden van de bekwaamheid voor het onderwijspersoneel van belang. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om hun personeel hiertoe in staat te stellen. Het gaat dus om bekwaam zijn en bekwaam blijven.

  De Wet BIO zorgt ervoor dat er bekwaamheidseisen gelden voor leraren en straks ondersteuners (onderwijsassistenten, praktijkbegeleiders, instructeurs) in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE) en voor schoolleiders (leidinggevenden) in het primair onderwijs.

  De controle op de wet ligt bij de onderwijsinspectie. Deze controleert op de aanwezigheid en inhoud van een bekwaamheidsdossier.   

 2. Wat is een bekwaamheidsdossier?

  Een bekwaamheidsdossier maakt in feite deel uit van het Integraal Personeelsbeleid of Strategisch Personeelsbeleid van een school. Werken met bekwaamheidsdossiers is voor het leidinggevenden een prima middel om het personeel up-to-date te houden en voor de leraar een manier om up-to-date te blijven. Het is niet de bedoeling dat scholen pas iets doen met het bekwaamheidsdossier als ze niet tevreden zijn over een medewerker. Dat moment van onvrede moeten scholen juist voor blijven. Daarbij is goed en efficiënt competentiemanagement een voorwaarde. Het bekwaamheidsdossier is in deze zin het instrument waarin de afspraken over competentieontwikkeling zijn vastgelegd.

  Alle acties die vervolgens door de schoolorganisatie ondernomen worden om te komen tot een gesprek en conclusies over de bekwaamheid van een medewerker maken deel uit van het bekwaamheidsdossier. Daarbij gaat het o.a. om uitspraken over de bekwaamheid door de medewerker zelf, zijn leidinggevende, collega’s en/of leerlingen, gespreksverslagen, POP’s, toegevoegde relevante documenten, e.d. Het bekwaamheidsdossier is dus in deze optiek niet een document, maar een veelheid van gegevens en documenten.

  De Competentiemonitor biedt u een overzichtelijke digitale omgeving voor het correct registreren en onderhouden van bekwaamheden.

 3. Wat zijn 360°-evaluaties?

  In een 360°-evaluatie of beoordeling geven meerdere personen of groepen hun oordeel over het functioneren van een medewerker op de in beschouwing genomen competenties. Omdat dat zowel personen of groepen betreft op hogere hiërarchische niveaus, als op hetzelfde niveau, als op lagere niveaus, wordt de term "360°- beoordeling" gebruikt.

 4. Wat zijn competentieprofielen?

  Competentieprofielen beschrijven de competenties die belangrijk zijn voor het goed functioneren van een persoon met het desbetreffende profiel. Een competentieprofiel is dus rol- en niet persoonsgebonden. Voorbeelden van competenties zijn doceerstijl en communicatieve vaardigheden.

  Competenties zijn doorgaans vrij breed, en het is moeilijk om de mate waarin een competentie wordt beheerst in één waardering uit te drukken. Om die reden wordt in de Competentiemonitor elke competentie gekoppeld aan een aantal gedragsindicatoren. Deze gedragsindicatoren geven gezamenlijk een goed beeld van de mate waarin een competentie wordt beheerst. Aan welke gedragsindicator kan weer een wegingsfactor worden gehangen, waarmee het relatieve belang van de gedragsindicator binnen de competentie wordt aangegeven.

 5. Welke meetschalen zijn beschikbaar?

  De Competentiemonitor ondersteunt zowel kwantitatieve als kwalitatieve schalen. Binnen een school wordt voor één set van schalen gekozen. Bij elke gedragsindicator kan dan worden aangegeven op welke van de schalen deze wordt gemeten.

 6. Wat zijn feedbackstellingen?

  Wanneer competenties geformuleerd zijn op een hoog abstractieniveau, kan een uitsplitsing in gedragsindicatoren nog onvoldoende zijn om zinvol te kunnen scoren. Gedragsinddicatoren kunnen binnen de Competentiemonitor daarom desgewenst nog verder worden uitgesplitst in zogenaamde feedbackstellingen.

  Feedbackstellingen horen bij een gedragsindicator, en de score op alle feedbackstellingen bij een gedragsindicator bepalen de score op de desbetreffende inidicator.

 7. Is de Competentiemonitor voorzien van standaardprofielen?

  De Competentiemonitor kan standaard worden voorzien van algemene competentieprofielen op basis van de SBL bekwaamheidseisen. Deze profielen zijn direct afgeleid van de officiële versie van de bekwaamheidseisen zoals beschreven in de ‘Algemene maatregel van bestuur (AMVB) bij de Wet BIO’, gepubliceerd in het Staatsblad 460.

  De algemene profielen beschrijven uiteraard louter de essentie van het beroep, zonder aandacht voor de eigen visie en filosofie van uw school. Veel scholen vinden de SBL-profielen dan ook te grofmazig. Wij adviseren u in het kader van het benodigde draagvlak en de herkenbaarheid de profielen in een later stadium passend te maken voor uw school. Het systeem is zo ingericht dat de door de school aangestelde beheerder van de Compentiemonitor is gemachtigd om de profielen te wijzigen.

 8. Is het mogelijk om onze bestaande profielen in het programma te zetten?

  Ja dat kan. De beheerder van het programma kan de door u gebruikte profielen invoeren in het systeem. Dankzij de trapsgewijze menustructuur van de Competentiemonitor zijn uw profielen eenvoudig geschikt te maken voor het systeem van 360° feedback en de bijbehorende rapportagefunctie.

 9. Hoe werkt de leerlingenenquête?

  Een leerlingenenquête bestaat uit een door u te bepalen aantal leerlingvragen. Deze zijn direct gekoppeld aan gedragsindicatoren. De leerlingvragen zijn verwoord in voor de leerling begrijpelijke taal. Nadat leerlingen de enquête hebben afgerond, zijn de resultaten (gemiddelden en standaarddeviaties) direct beschikbaar. De opgeslagen resultaten zijn anoniem en op geen enkele wijze terug te leiden naar individuele leerlingen. De resultaten zijn beschikbaar per vraag, maar door de koppeling met de competentieprofielen ook direct in het totaaloverzicht van alle scores op competenties.

 10. Waar vind ik het bekwaamheidsdossier binnen de Competentiemonitor?

  Over het begrip bekwaamheidsdossier bestaan veel onduidelijkheden. Volgens de Wet BIO is een bekwaamheidsdossier de informatieverzameling op basis waarvan de werknemer en de werkgever het gesprek aangaan over competenties. Het gaat daarbij dus niet zozeer om een concreet dossier of map, waarin gegevens bewaard worden.

  De Competentiemonitor speelt direct in op de eisen vanuit de Wet BIO. Dit betekent dat het bekwaamheidsdossier wordt gevormd door het geheel aan vastgelegde evaluaties en documenten. Daarmee vormen de evaluatieresultaten, de gespreksverslagen, eventuele POP-documenten en alle andere toegevoegde documenten tezamen het bekwaamheidsdossier, precies zoals bedoeld in de Wet BIO.

  Ondanks de gegunde vrijheid worstelen veel scholen met de inhoud en vormgeving van het dossier. OCW heeft daarom vijftien pilots georganiseerd, zodat scholen gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen. De resultaten daarvan worden dit voorjaar gepubliceerd op de website van IPB Onderwijs, www.ipb-onderwijs.nl. Op deze website staan nu al enkele ervaringen.

  Het bekwaamheidsdossier bevat in ieder geval de onderwijsakte of andere documenten die de onderwijsbevoegdheid aangeven. Andere onderdelen kunnen zijn: een beschrijving van de professionele ontwikkeling van de leraar tot nu toe en afspraken rond het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), zoals een overzicht van de ontwikkelingsdoelen voor het komende jaar.

 11. Wat moet ik installeren voor de Competentiemonitor?

  U hoeft niets te installeren. De Competentiemonitor wordt standaard geleverd als Cloud-oplossing. De toepassing draait dus op een externe server. Na het afsluiten van een abonnement kunt u direct van start met het inrichten van het instrument en het invoeren van gegevens.

 12. Wat kost de Competentiemonitor?

  De aanschaf van de Competentiemonitor vergt een éénmalige startinvestering die afhankelijk is van het aantal medewerkers dat gebruik zal gaan maken van het gereedschap. De licentie wordt aangeschaft per onderwijsinstelling, op basis van brin-nummer.

  Naast de éénmalige investering dient er een onderhoudscontract te worden afgesloten, en is er sprake van hostingkosten.

  Neem voor specifieke prijsinformatie of een offerte op maat contact op.

 13. Waarin verschillen de versies voor het PO, het VO en het MBO/HBO?

  De Competentiemonitor is zeer flexibel inrichtbaar, en er zijn slechts kleine verschillen tussen de versies voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.

 14. Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

  Aan de veiligheid van Competentiemonitor is veel aandacht besteed. Hieronder ziet u welke maatregelen zijn genomen om de competentiemonitor veilig en integer te maken:

 15. HTTPS en SSL

  De Compententiemonitor draait op het HTTPS protocol via een SSL-verbinding.

  HyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.
   
  Een HTTPS-verbinding is een normale HTTP-verbinding bovenop een SSL-Verbinding. De SSL-verbinding versleutelt hierbij het HTTP-verkeer, waardoor het verkeer, als het onderschept wordt, niet uit te lezen valt zonder het encryptie-algoritme te kraken. Dit in tegenstelling tot normaal HTTP-verkeer. Dit wordt namelijk als onversleutelde tekst over de verbinding verstuurd, waardoor het zonder iets te kraken uit te lezen valt als het onderschept wordt.

 16. Het protocol voor inloggen

  Om gebruik te kunnen maken van de Competentiemonitor is het noodzakelijk om te kunnen inloggen via een inlognaam en wachtwoord. In de Competentiemonitor kun je alleen het wachtwoord wijzigen, je ziet nooit welk wachtwoord is ingegeven door de gebruiker.  Het wachtwoord wordt uiteraard versleuteld opgeslagen in de database.

 17. Het protocol voor foutief inloggen

  Indien een gebruiker wilt inloggen maar dit niet goed gaat, dan heeft deze nog een poging om in te loggen. Echter elke foutieve inlogpoging resulteert erin dat het (exponentieel) langer duurt voordat het inlogscherm weer te voorschijnt komt. Bij een groot aantal foutpoging wordt het IP-adres geblokkeerd en kan de gebruiker (ook met goede gegevens) vanaf deze locatie niet meer inloggen. Een IP blokkade kan slechts door de ontwikkelaar worden opgeheven na verzoek van de bij de ontwikkelaar bekende contactpersoon via een schriftelijk verzoek.

 18. Hosting

  De competentiemonitor wordt in een professionele omgeving gehost. Alle hardware die wij inzetten voor de competentiemontir is op alle belangrijke onderdelen dubbel uitgevoerd, zodat storingen een minimale impact hebben. Onze servers worden 24/7 gemonitord. En alle hardware is ondergebracht in een streng beveiligd datacentrum in Eindhoven.

  Het Datacentrum Eindhoven is voorzien van biometrische toegangscontrole. Het is onmogelijk om toegang te krijgen tot de serverruimtes zonder de benodigde autorisatie. Bezoekers worden zelfs gewogen bij het betreden en het verlaten van het pand, waarbij onverklaarbare gewichtsverschillen direct alarmbellen laten rinkelen.  

  Alleen onze ontwikkelaars kunnen op deze servers inloggen vanaf vooraf gedefinieerde IP-adressen. Geen enkele gebruiker van de Competentiemonitr heeft via FTP of VPN toegang tot de servers.

Competentie Monitor Demo

Wij demonstreren u graag wat de Competentie Monitor kan betekenen voor uw school.